http://ouderenzorgutrecht.nl/pagina/3/IVVU.html

IVVU

Missie - Visie - Kerntaken IVVU

 

De IVVU is een vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht. De leden richten zich op het bieden van kwalitatief verantwoorde ouderenzorg in de meest brede zin. Collectief uitgangspunt van de leden is het realiseren van (gespecialiseerde) zorg, ondersteuning en dienstverlening, die aansluit op de vraag en wensen van de cliënten.

 

Uitgaande van de zelfstandigheid en diversiteit van haar leden wil de IVVU herkenbaar zijn in kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan haar leden. Zij behartigt, waar mogelijk, de algemene belangen van de leden en voert specifieke besluitvorming uit, zoals door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Indien daarvoor ruimte bestaat, streeft de IVVU ernaar meerwaarde te bieden aan te onderscheiden groepen van leden, bijvoorbeeld in subregionaal verband. De IVVU is een actieve netwerkorganisatie, die, met praktische activiteiten en kennis van de regionale situatie, inspeelt op de ontwikkelingen in het veld. De betrokkenheid van en inzet van ervaring en kennis door leden bepaalt mede de effectiviteit van de activiteiten. De IVVU streeft daarom naar een breed draagvlak bij de leden, zorgt voor een slagvaardig bestuur en maakt voor de uitvoering van haar taken gebruik van een deskundig bureau. De IVVU zoekt naar afstemming met relevante partijen, indien dat meerwaarde heeft voor de leden en uitgangspunten van de IVVU.

 

De uiteindelijke doelstelling van de IVVU is voorwaarden te creëren en de leden te faciliteren, zodanig dat zij hun maatschappelijke functie in relatie tot de zorg en ondersteuning van ouderen optimaal kunnen vervullen en ongewenste effecten zoveel mogelijk worden voorkomen.

 

Bovenstaande opdracht kan worden vertaald in de volgende 4 kerntaken:

 

 • Kerntaak 1: Beleidsbeïnvloeding en -ondersteuning met het oog op de belangen van de leden

Het anticiperen op de gevolgen van wijzigingen in de landelijke beleidskaders (zoals AWBZ, Zvw en Wmo), wet- en regelgeving en regionale ontwikkelingen voor de leden en deze indien nodig agenderen in individueel en collectief overleg met relevante regionale partijen. De IVVU voert actief overleg met de belangrijkste regionale stakeholders met als doel beïnvloeding van deze actoren. Daarnaast ondersteunt de IVVU, indien gewenst, de leden op subregionale en/of lokale beleidsterreinen.

 

 • Kerntaak 2: Vernieuwende projecten

Het, uitgaande van een collectief belang, uitvoeren van projecten met het oog op de invoering van nieuwe eisen en relevante ontwikkelingen, die van belang zijn voor zorgaanbieders (zie kerntaak 1). De ondersteuning is praktisch en pragmatisch en veelal gericht op het management of specifieke doelgroepen binnen de organisatie. Waar mogelijk wordt er naar gestreefd een positief effect uit te laten gaan naar de beeldvorming over de sector. Beeldvorming is een belangrijke collectieve verantwoordelijkheid, een bindende factor tussen de zorgaanbieders in een omgeving die steeds meer ruimte biedt voor marktwerking en een eigen profilering.

 

 • Kerntaak 3: Informatiediensten

Het actueel op de hoogte houden van de leden met betrekking tot (sub)regionale en landelijke ontwikkelingen en consequenties voor de eigen organisatie, waarbij gebruikt gemaakt wordt van ervaringen van leden met als doel dat verschillende leden niet opnieuw zelf het wiel uitvinden. Het is daarvoor gewenst dat de leden de IVVU gevraagd en ongevraagd informeren over de kansen en knelpunten die zij ervaren. De informatievoorziening wordt ondersteund door een breed communicatiesysteem.

 

 • Kerntaak 4: Participatie/betrokkenheid

De achterban van de IVVU bestaat uit zeer verschillende zorgaanbieders, variërend van stichtingen met één verzorgings- of verpleeghuis tot grote gefuseerde organisaties met meer verpleeg- en verzorgingshuizen, al dan niet geïntegreerd met een thuiszorgorganisatie. Deze leden hebben verschillende visies, die meerwaarde kunnen hebben voor andere leden bij de ontwikkeling van een eigen koers of die van de sector. De IVVU streeft daarom naar betrokkenheid en participatie van haar leden bij de (activiteiten van de) vereniging. Zo wordt van de leden verwacht dat zij betrokken willen zijn bij de voorbereiding van standpunten en activiteiten, hetgeen mogelijk is via onder meer kwartaalontmoetingen en actief deelnemen aan projecten.

 

 

De IVVU wil het bovenstaande, uitgaande van de zelfstandigheid van haar leden, bereiken door:

 • het versterken van de maatschappelijke positie van de leden door een integrale benadering van wonen, zorg en ondersteuning;
 • het realiseren van beleidsbeïnvloeding en -ondersteuning met het oog op de gemeenschappelijke belangen van de leden;
 • het signaleren van knelpunten en voorstellen van oplossingsrichtingen;
 • het bieden van een platform voor informatie-uitwisseling tussen de leden;
 • het vertegenwoordigen van de leden in overlegorganen;
 • het zoeken van doeltreffende relaties met instanties, instellingen en organisaties die zich op het niveau van het werkgebied bezig houden met werkzaamheden op het terrein van de IVVU en haar leden;
 • het geven van informatie, advies en voorlichting aan de leden op basis van deskundigheid en onafhankelijkheid;
 • het initiëren en uitvoeren van projecten, dienstverlening en producten ten behoeve van de leden;
 • het bevorderen van imagoversterking ten aanzien van de sector;
 • het onderhouden van een goede relatie met en betrokkenheid bij de landelijke brancheorganisatie ActiZ.

 

Activiteitenplan en Jaarverslag  

Het beleidskader 2014 - 2017 en de nota kerntaken en activiteiten 2018 kunt u downloaden. Het jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden.

 

Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Uit haar midden heeft de ALV een bestuur gekozen. De voorzitter van de vereniging wordt door de ALV benoemd.